Infoline
Potrebujete poradiť?
+420 725 573 516
(Po–Pia, 8:00–16:30)
Váš košík je bohužel prázdný :-(
Váš košík je bohužiaľ prázdny :-(
... nie je to trochu škoda?
 • Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.jackery.sk

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa použijú pre zmluvné vzťahy uzatvárané v internetovom obchode www.jackery.sk, ktorého prevádzkovateľom je KomTeSa spol. s r.o., IČ 45535663, so sídlom Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1556.
 2. Predávajúcim je KomTeSa spol. s r.o., IČ 45535663, so sídlom Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 1556 (ďalej len „predávajúci“).
 3. Poštová adresa pre doručovanie predávajúcemu je Masarykova 2853, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika. Elektronická adresa predávajúceho je kontaktuj@jackery.sk. Telefónne číslo predávajúceho je +420 725 573 516.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa uplatňujú na vzťah medzi kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom a vykonal objednávku prostredníctvom internetového obchodu www.jackery.sk.
 5. Kupujúcim je spotrebiteľ (pričom spotrebiteľom je v zmysle občianskeho zákonníka každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo iná osoba (ďalej len „kupujúci“).
 6. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia týmito VOP (účinnými ku dňu odoslania objednávky kupujúcim) a právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 z.z., Občianskeho zákonníka (ďalej len ako „OZ“) aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 z.z. o ochrane spotrebiteľa. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami –podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 513/1991 z.z., Obchodného zákonníka (ďalej len ObchZ), resp. OZ.

Vznik zmluvy

 1. Dodávka tovaru sa uskutoční výhradne na základe objednávky učinenej kupujúcim prostredníctvom objednávkového formulára podľa platnej ponuky predávajúceho uverejnenej na internetových stránkach predávajúceho. Objednávka s dodatkom alebo objednávka odlišná od aktuálnej ponuky predávajúceho, je vylúčená. Objednávku je možné realizovať aj telefonicky. V takom prípade je objednávkový formulár na základe telefonickej objednávky kupujúceho vyplnený a odoslaný za kupujúceho predávajúcim. Takto realizovaná objednávka sa považuje za objednávku učinenú kupujúcim a ďalej sa riadi všetkými ustanoveniami týchto VOP.
 2. Každá objednávka musí obsahovať prinajmenšom nasledujúce údaje:
  1. identifikačné údaje kupujúceho – jeho meno, priezvisko, adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo;
  2. identifikáciu tovaru podľa ponuky predávajúceho;
  3. požadované množstvo tovaru;
  4. cenu;
  5. miesto dodania, ak nebude miesto dodania uvedené, platí, že je ním adresa bydliska kupujúceho;
  6. voľbu spôsobu dodania vrátane súhlasu s nákladmi na dodanie.
 3. Objednávka je doručená predávajúcemu prostriedkami elektronickej komunikácie. Kupujúci realizáciou objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a súhlasí s nimi. Kupujúci je oprávnený objednávku odvolať (stornovať) v lehote 24 hodín od jej realizácie (odoslania), a to e-mailom na adresu , to však výhradne len ak bude odvolanie objednávky doručené predávajúcemu skôr, než predávajúci odoslal kupujúcemu potvrdenie objednávky.
 4. Po doručení objednávky predávajúci bezodkladne (spravidla do 24 hodín od prijatia) potvrdí kupujúcemu jej prijatie. Súčasťou potvrdenia prijatia objednávky je spravidla aj potvrdenie samotnej objednávky. Potvrdenie objednávky je predávajúci oprávnený vykonať aj samostatne.
 5. Doručením objednávky predávajúcemu je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva (ďalej tiež len ako „zmluva“). Pritom platí, že platná ponuka tovaru uverejnená na internetových stránkach www.jackery.sk je uskutočňovaná s výhradou vyčerpania zásob alebo straty schopnosti predávajúceho plniť.
 6. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť objednávku alebo jej časť a zároveň od zmluvy, alebo jej časti odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:
  1. dôjde k poškodeniu tovaru pred jeho odoslaním;;
  2. výrazným spôsobom sa zmenila cena dodávateľa tovaru;
  3. existuje iný relevantný dôvod, pre ktorý po predávajúcim nemožno spravodlivo požadovať potvrdenie objednávky a plnení zmluvy. V prípade, že táto situácia nastane, kontaktuje predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu a objednávka nebola predávajúcim potvrdená, bude mu táto čiastka vrátená, a to najneskôr do 30 dní od oznámenia nemožnosti potvrdenia objednávky.
 7. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatvorení zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením zmluvy (ako sú napríklad náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 8. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru kupujúcemu.

Dodanie tovaru

 1. Tovar sa dodáva na miesto dodania určené kupujúcim v objednávke. Kupujúci môže určiť aj iné miesto dodania tovaru, než ktoré označil ako svoju adresu bydliska. V takom prípade kupujúci uvedie v objednávkovom formulári toto miesto dodania a kontaktnú osobu zmocnenú k prevzatiu tovaru v tomto mieste. Toto miesto sa potom považuje aj za miesto k úhrade kúpnej ceny, ak nebude uhradená inak. Tovar sa dodáva výhradne na území Slovenskej republiky.
 2. Miesto a termín dodania potvrdí predávajúci kupujúcemu v potvrdení objednávky.
 3. Obvyklá lehota pre dodanie tovaru činí 3 pracovné dni. Ak nie je tovar skladom, môže dodacia lehota činiť až 30 dní. O tejto skutočnosti bude kupujúci vyrozumený predávajúcim prostredníctvom nástrojov elektronickej komunikácie pri potvrdení objednávky alebo bez zbytočného odkladu po tomto potvrdení. Ak uplynie aj táto lehota, je možné s kupujúcim dohodnúť inú dodaciu lehotu; ak táto nie je dohodnutá, považuje sa zmluva za zrušenú. Predávajúci a kupujúci sú si povinní v takomto prípade vydať, čo už si vzájomne plnili.
 4. Tovar je dodávaný týmito spôsobmi:
  1. Prostredníctvom zmluvného prepravcu / dopravcu;
  2. Ak má objednaný tovar celkovú cenu vyššiu než 45 EUR, doručí ho predávajúci prostredníctvom zmluvného prepravcu kupujúcemu v dohodnutom termíne dodania a na svoje náklady.
 5. Predávajúci odovzdá zmluvnému prepravcovi tovar spravidla do 48 hodín od uzatvorenia zmluvy, ak bola zvolená platba dobierkou, prípadne v tej istej lehote od zaplatenia kúpnej ceny (viď nižšie v tomto článku), ak bol zvolený iný spôsob platby, než dobierkou. Kupujúci berie výslovne na vedomie, že v prípade voľby spôsobu platby prevodom na účet uvedená lehota začína bežať až okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade realizácie objednávky v dobe trvania marketingovej akcie alebo v iných situáciách, sa môže doba expedície predĺžiť.
 6. Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok:
  • DPD – kuriér
  • Zásielkovňa
  • Česká pošta – balík do ruky
 7. Prehľad možných spôsobov platby:
  • Bankovým prevodom
  • V hotovosti alebo kartou pri prevzatí
 8. Všetky ceny za dopravu a spôsoby platby sú uvedené vrátane DPH. Pri využití zľavy je pre uplatnenie nároku na dopravu zdarma rozhodujúca končená cena zásielky po zľave, tzn. konečná cena musí byť aj po uplatnenej zľave vyššia než 45 EUR (vrátane DPH).
 9. V prípade, že kupujúci nebude zastihnutý na mieste dodania, zanechá prepravca oznámenie a pokúsi sa (variantne: tovar doručiť nasledujúci pracovný deň) dohodnúť (napr. telefonicky či iným vhodným spôsobom) s kupujúcim iný termín dodania. Ak tovar doručuje držiteľ poštovej licencie a ak nie je kupujúci v mieste dodania zastihnutý, postupuje sa podľa pravidiel pre doručovanie, ktoré stanovil držiteľ poštovej licencie. Prípadné zvýšené náklady spojené s opakovanými pokusmi o doručenie tovaru, je kupujúci povinný predávajúcemu na jeho výzvu uhradiť.
 10. Tovar je dodávaný v bežných obaloch od výrobcu. Spolu s objednaným tovarom je dodávaný, ak to vyžaduje povaha objednaného tovaru, návod na obsluhu. Pri dodaní tovaru je kupujúcemu doručená faktúra s náležitosťami daňového dokladu. Kupujúci, prípadne iná osoba, ktorá je k prevzatiu tovaru kupujúcim zmocnená, musí svojim podpisom na príslušnom dokumente potvrdiť riadne dodanie objednaného tovaru spolu so všetkými uvedenými dokladmi.
 11. Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho odovzdaním veci k preprave tretej osobe (držiteľovi poštovej licencie / prepravcovi).

Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenou tovaru je cena uvedená v aktuálnej ponuke predávajúceho na www.jackery.sk platná ku dňu odoslania objednávky kupujúcim. Cena výrobku je uvedená vrátane DPH. Cena sa stáva záväznou uzatvorením zmluvy.
 2. Úhrada kúpnej ceny je možná nasledujúcimi spôsobmi:
  1. v hotovosti pri prebraní tovaru od zmluvného prepravcu;
  2. bezhotovostne na bankový účet predávajúceho: Komerční banka, a. s., číslo účtu 2600764791/8330, a to pri odoslaní objednávky.
 3. Platby kúpnej ceny realizované bezhotovostne sa považujú za realizované okamihom ich pripísania na účet predávajúceho. Platby, ktorých realizácia je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá v hotovosti, sa považujú za realizované okamihom ich realizácie vo vzťahu k osobe zmocnenej k tomu predávajúcim alebo k pracovníkovi držiteľa poštovej licencie, alebo k pracovníkovi zmluvného prepravcu.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie od zmluvy odstúpiť do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota pre odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak kupujúci v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy podľa tohto ustanovenia v prípadoch uvedených v príslušných ustanoveniach občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci je povinný odstúpenie od zmluvy učiniť voči predávajúcemu na adrese sídla predávajúceho, alebo na e-mailovej adrese . Kupujúcemu sa odporúča v odstúpení od zmluvy uviesť údaje jednoznačne identifikujúce príslušnú zmluvu, najlepšie číslo a deň objednávky, dátum prijatia tovaru a číslo bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, a zároveň ho môžete stiahnuť tu.
 3. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy podľa článku VI. ods. 1 týchto VOP, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetko, čo mu bolo plnené. Ak to už nie je možné (napr. v medzičase bol tovar zničený alebo bol tovar opotrebovaný kupujúcim nejednajúcim v dobrej viere či kupujúcim zneužívajúcim právo na odstúpenie od zmluvy), musí kupujúci poskytnúť predávajúcemu peňažitú náhradu ako hodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Predávajúci je oprávnený uplatniť u kupujúceho náhradu toho, čo už nemôže byť vydané a započítať svoj nárok proti nároku na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú ujmu preukázať.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy podľa čl. VI. ods. 1 týchto VOP, nesie náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
 5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy podľa čl. VI. ods. 1 týchto VOP, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá, alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 6. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku manipulácie s týmto tovarom inak, než je nutné s ním manipulovať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
 7. Ak kupujúci za tovar objednaný v určitej cene získa odmenu a ďalší tovar za zvýhodnenú cenu (prípadne za symbolickú cenu či ako darček), týka sa odstúpenie od zmluvy podľa čl. VI. ods. 1 týchto VOP aj získanej odmeny a tovaru dodaného za zvýhodnenú cenu. Kupujúci je teda v takom prípade povinný vrátiť všetok tovar dodaný v rámci príslušnej zmluvy.

Zodpovednosť za vady, reklamácie

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi príslušnými právnymi predpismi v platnom znení.
 2. Kupujúci tovar podľa možnosti prehliadne čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčí sa o jej vlastnostiach a množstve. Posiela Ak predávajúci tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Kupujúci je povinný prípadnú chybu tovaru oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť.
  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
   1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak taká dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,
   2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
   3. tovar zodpovedá akosťou a prevedením dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
   4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
   5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  2. Ak sa vada prejaví v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.
  3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru (ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenému k tovaru, alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar požiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť – viď čl. VII. ods. 13 nižšie).
  4. Ustanovenie čl. VII. ods. 3 sa nepoužije:
   1. na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním,
   2. v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
   3. ak to vyplýva z povahy veci (tovaru).
  5. Ak o to kupujúci požiada, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúci údaj, prípadne ďalšie údaje potrebné k zisteniu jeho totožnosti. Ak tomu nebráni povaha tovaru, je možné takéto potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení tovaru, ktorý bude obsahovať uvedené údaje.
  6. Ak nemá tovar vlastnosti stanovené v čl. VII. ods. 3, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, predovšetkým ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, a zároveň ho môžete stiahnuť tu.
  7. Právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže dodaný tovar riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.
  8. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo ak by zjednanie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné problémy.
  9. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Za prípady, kedy kupujúci vadu sám spôsobil, sa považujú okrem iného prípady, kedy je vada spôsobená v dôsledku: a) použitia tovaru v rozpore s návodom na použitie, b) nesprávnej montáže či demontáže tovaru, c) neautorizované opravy či zmeny vykonávané na tovare, d) úderu, pádu alebo iného mechanického poškodenia tovaru (napr. poškrabanie povrchu tovaru).
  10. Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu, má kupujúci miesto práva na výmenu tovaru, právo na primeranú zľavu.
  11. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.
  12. Ak určujú zmluva a prehlásenie o záruke rôzne záručné doby, platí doba z nich najdlhšia. Ak si však strany dohodnú inú záručnú dobu, než aká je vyznačená na obale ako doba použiteľnosti, má prednosť dohoda strán.
  13. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu.
  14. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vadu spôsobila po prechode nebezpečenstva škody na veci vonkajšia udalosť. To neplatí, ak spôsobil vadu predávajúci.
  15. Práva z vád aj práva zo záruky za akosť sa uplatňujú u predávajúceho:
   1. poštou na adrese sídla predávajúceho,
   2. e-mailom na adrese kontaktuj@jackery.sk.
  16. Kupujúci je povinný pri reklamácii jednoznačne identifikovať príslušnú kúpnu zmluvu (najlepšie uviesť: číslo a deň objednávky, dátum prevzatia tovaru) a doložiť, že je osobou oprávnenou k uplatneniu reklamácie (najlepšie doložením dokladu o vlastníctve tovaru – napr. faktúrou) a ďalej uviesť stručný popis vád, najlepšie s fotodokumentáciou. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najdlhšie do 30 dní odo dňa, kedy uplatnenie reklamácie došlo predávajúcemu. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo z vád tovaru uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, a to e-mailom najneskôr do 2 dní od doručenia reklamácie predávajúcemu. Predávajúci informuje kupujúceho o vybavení reklamácie telefonicky, e-mailom alebo poštou v lehote pre vybavenie reklamácie a ďalej vydá kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane prípadného potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie, a to e-mailom v lehote pre vybavenie reklamácie. Ak nie je možné vydať potvrdenie podľa predchádzajúcich dvoch viet prostredníctvom ich zaslania e-mailom, zašle predávajúci tieto potvrdenia poštou na adresu kupujúceho.
  17. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
  18. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr od 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa vyskytnú na strane predávajúceho ním nezavinené neodstrániteľné prekážky brániace v splneniu jeho záväzkov voči kupujúcemu, má predávajúci právo od zmluvy jednostranne písomne odstúpiť a kupujúcemu je povinný bezodkladne vrátiť uhradenú čiastku. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za nesplnenie povinností z uzatvorenej zmluvy ani za škodu spôsobenú takýmto nesplnením, ak k nesplnení povinností dôjde z dôvodov nepredvídaných a neodvrátiteľných udalostí, ktorým predávajúci nemohol zabrániť. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škody, ktoré vznikli na základe kupujúcim uzatvorených zmlúv s inými osobami, predovšetkým škody následné a nepriame.
 2. Kupujúci prehlasuje, že má zaistené peňažné prostriedky k úplnému zaplateniu ceny za tovar. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku za predávajúcim na tretí subjekt. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek svoj záväzok voči predávajúcemu na akúkoľvek svoju pohľadávku za predávajúcim.
 3. Pre posúdenie všetkých ustanovení uzatvorenej zmluvy a prípadné spory z tejto zmluvy je rozhodné právo Slovenskej republiky a príslušné sú súdy Slovenskej republiky.
 4. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim v týchto VOP je uzatvorená v slovenskom jazyku.
 5. Aktuálne znenie týchto VOP sa uverejňuje na internete a odkaz na ich úplné znenie (internetovú adresu, kde je možné úplné znenie získať) obsahuje každý objednávkový formulár / zmluva. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci svoj výslovný, úplný a bezvýhradný súhlas so znením aktuálnych VOP. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť VOP s účinnosťou odo dňa, ktorý určí, pričom tento deň nesmie byť skorší ako deň vyhlásenia ich nového znenia na internete. Ak obsahuje zmluva úpravu práv a povinností odlišnú od znení týchto VOP, má prednosť znenie zmluvy.
 6. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 9.4.2020

Ak nie je uvedené inak, sú hodnoty cien brané s DPH v platnej výške.

Neviete si poradiť? Ozvite sa
Odborník na Jackery Petr Matoušů
Petr Matoušů
Odborník na Jackery
+420 725 573 516
(Po–Pia, 8:00–16:30)